UNGAS IDÈER FÖR FRAMTIDEN
Skicka in ert tävlingsbidrag

Tävlingsvillkor & bedömningskriterIer

Tävlimgsvillkor & bedömningskriterier - Bild på en liten fågel

Tävlingsvillkor

Det finns två åldersklasser i innovationstävlingen:

  • Grundskoleklass – Grundskoleklassen tävlar med maximalt ett bidrag.
  • Gymnasiegrupp – Gymnasieeleverna tävlar om grupper med maximalt sex stycken elever. (En gymnasieklass kan skicka in flera tävlingsbidrag.) 

Det är frivilligt att delta i InnoCarnivals tävling. Anmälan görs automatiskt när tävlingsbidraget skickas in.
Alla tävlingsbidrag ska skickas in senast den 9 april kl 24.00.

Tävla med er innovation

Innovationen kan vara en produkt, en tjänst eller ett event/upplevelse och handla om att förbättra för samhället och dess individer lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Era svar kommer att bedömas enligt matrisen där 4 är det högsta betyg er innovation kan få och 1 det lägsta. 

Jury & priser

En jury kommer att bedöma tävlingsbidragen. Juryn består av representanter från näringsliv, offentlig sektor och högskola. 

 

De 169 globala delmålen

Alla tävlingsbidrag ska koppla an till ett eller flera av de 169 delmålen i Agenda 2030.  

Skicka in ert tävlingsbidrag

Inlämning av tävlingsbidrag grundskola/gymnasie. Skicka ert bidrag via formuläret på hemsidan senast fredagen den 9 april kl 24.00.

 

HUR VILL UNGA PÅVERKA VÄRLDEN?

Är du pedagog och funderar på hur du kan arbeta med innovationer och hållbar utveckling med dina elever eller barngrupp? Vill du hitta nya arbetssätt som tar tillvara deras uppfinnarförmåga, och också deras engagemang för viktiga samhällsutmaningar?

Projektet drivs av Malmö stad, genom Pedagogisk Inspiration Malmö.

Projektet riktar sig till barngrupper och klasser i:
– Förskola
– Grundskolan årskurs 1-3
– Grundskolan årskurs 6-9
– Grundsärskolan
– Gymnasie årskurs 1-3
– Gymnasiesärskolan 

Genom att delta i projektet får dina elever vara med om en kreativ lärprocess som motiverar och rustar dem för att spela en aktiv roll i utvecklingen av framtidens samhälle.

Som deltagare får ni:

• kostnadsfria lärprocesser
• innovationsguide som hjälper er steg för steg i arbetet
• inbjudan till informationsträffar för kollegialt lärande
• välkomstpaket till alla pedagoger med bland annat boken Idésmart 

Läs noga igenom informationen om projektet, anmälan är bindande.

Vi tar emot anmälningar  löpande och platserna tilldelas i löpande.

Det är helt kostnadsfritt att delta i  InnoCarnival Skåne.

Anmäl er till en lärprocess

Minifood – grönsakslandet

Målgrupp
Förskola

Bakgrund
Vi kommer att synliggöra och tydliggöra begreppet jord till bord och sedan koppla ihop det med jord återigen. Utifrån vad som finns i jorden, eller kommer upp därifrån, används grönsakerna som pedagogiska verktyg och vi hjälper barnen att skapa relationer till dessa, genom att de får lov att utforska, experimentera, leka och smaka på dem.

Barnen kommer att ges utrymme att tänka kritiskt, vara kreativa, samarbeta och kommunicera i den lärprocess som grönsakerna initierar. Genom lärprocessen synliggörs barnens icke-kognitiva förmågor, så som deras beteende, attityder, samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga.

Lärprocessen
Varför heter det GRÖNsak? Måste alla vara gröna då? Om jag är en rödbeta, får jag bo i grönsakslandet då? Vem är det som bestämmer reglerna i det landet? Vad pratar de för språk där? Var ligger det landet någonstans? Hur ser gränserna ut i landet, och hur ser gränserna ut i världen i dag.

Genom kunskap om vad ett frö är och hur frukt och grönsaker bildas och växer skapar vi både förståelse för hållbarhet samt en nyfikenhet på nya råvaror hos barnen. Grönsakslandet kan ses som en grogrund för att inkludera hållbar utveckling med förskolans läroplan, entreprenöriellt lärande och barnens hälsa. Precis som Grönsakslandet fungerar som en grogrund har förskolan stora möjligheter att forma morgondagens vuxna genom att vi här lägger grunden till barnens fortsatta lärande.

Det är genom våra sinnen som vi upplever vår omvärld. Sinnescellerna i vår kropp registrerar det vi ser, hör, känner, luktar och smakar. Genom metoden SAPERE kommer barnen få uppleva grönsaker med alla sina sinnen ger vi dem tillfällen att öva på att styra uppmärksamheten mot vad de känner och sätta ord på sina upplevelser.

Varje barngrupp tar sig an en (av barnen vald) grönsak och utforskar den med hjälp av alla sina sinnen kopplat till läroplanen. Grönsaken kan användas för att förklara matematiska begrepp, den kan experimenteras med, få flytta in i alteljén, bli en del av det språkutvecklande arbetet och den kan även få vara grunden till en sång, dans eller teater. Bara barnens fantasi sätter gränser här.

Genom att följa barnen i deras utforskande kan vi uppmuntra dem till att komma med lösningar till hur frukt- och grönsaksintaget skulle kunna ökas i förskolan.

Upplägg
Träff 1: Inspirationsseminarium i Saperemetoden ges till pedagogerna
Träff 2: Saperestund tillsammans med barngruppen

Träff 3: Besök hos en av Malmös stadsodlare ute i Vintrie.
Träff 4: Lärprocesser tar fart ute i barngruppen.

Koppling till Läroplan och barnkonventionen
”[u]tbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.” (Lpfö 18, 2018, s. 5)

”[v]ar och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling”
(Lpfö 18, 2018, s. 1)

”förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling” (Lpfö 18, 2018, s. 14)

”[u]tbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande” (Lpfö 18, 2018, s. 7)

”ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera” (Lpfö 18, 2018, s. 10)

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.”
(Lpfö 18, 2018, s. 13)

”förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” och ”förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Lpfö 18, s. 14).

”Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande … Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.”
(Lpfö 18, s. 10)

”få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter” (Lpfö 18, 2018, s. 10)

“När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag, kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande”. (Lpfö 18, s. 9-10)

”Jag har rätt till bra mat”.
(Barnkonventionen , artikel nummer 27)

”Den mat jag äter ska vara bra för mig och min hälsa. Om min familj inte kan ge mig mat ska mitt land hjälpa mig så att jag får äta mig mätt”.(Barnkonventionen , artikel nummer 27)

”Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling”. (Barnkonventionen , artikel nummer 6)

Kontakt
Sofia Lönnqvist
Verksamhetsansvarig Minifood
E-post: sofialonnqvist@hotmail.com
Tel: +46 707 34 38 82

Teater sagohuset – insektsorkestern

Målgrupp
Grundskola åk 1-3

Bakgrund
Lärprocessen erbjuder en stimulerande undervisningsmiljö där eleverna arbetar utmaningsbaserat och känner sig delaktiga, nyfikna och engagerade att vara med och utveckla samhället på ett hållbart sätt. Detta erbjuder Teater Sagohuset med en lekfull och musikalisk teaterföreställning. Teatern använder sig sedan av boken Idésmart och konkreta övningar som inspiration och stöd i elevernas egna innovationsarbeten där de tränar sina förmågor att kommunicera, tänka kritiskt och lösningsinriktat och vara kreativa.

Teater Sagohusets föreställning skildrar människans villkor i allmänhet och barns och ungas villkor i synnerhet, besjälat med fantasi, humor och glädje. Teater Sagohuset arbetar med scenkonst som strävar efter att vara kvalitativ, kreativ, konstruktiv och kritisk, dvs som använder alla sceniska möjligheter, visar på nya perspektiv och vrider på det som är taget för givet. Teater Sagohuset lyssnar på forskningen och tillgängliggör den på ett begripligt sätt för barn och unga.

Teater Sagohuset ser värdet av, och kommer att fortsätta utforska möjligheten att införliva konstnärligt gestaltade och faktamässigt välgrundade program, utställningar och liknande till flera av våra kommande produktioner. Lärprocessen väcker engagemang för en av vår tids stora utmaningar – en hållbar värld för både insekter och människor. 

Lärprocessen
Lärprocessen består av två delar. I Insektsorkestern får vi bekanta oss med tre finurliga insekter: en läderbagge, en fjäril och ett bi. Med sång, musik, berätteri tar de med eleverna på en rumlande och tumlande resa i de små insekternas myllrande värld. En turnerande insektsorkester besöker människorna för första gången för att framföra sin specialskrivna kabaré. Efterhand uppdagas det att Insektsorkestern är utsända av Insektrådet – det bestämmande rådet över jordens alla småkryp. Insekterna behöver människans hjälp och förståelse för att få fortsätta att surra och skapa mångfald på vår planet! Och vilka kan vara till bättre hjälp än – barnen?

Varje klass får sedan besök av kreativa agenter som inspirerar och övar barnen på att gå från idé till färdig innovation. 

Upplägg
Träff 1: Föreställningen Insektsorkestern (40 min)

Träff 2: Kreativa Agenter (1h)

Koppling till Läroplan
Om ämnet biologi står bland annat i Lgr 11:

”Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.”

Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett av målen är att eleverna kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.

Kontakt
Leila Åkerlund
Teaterchef Teater Sagohuset
E-post: leila@sagohuset.nu                                                          Tel: +46 708-52 23 96
Hemsida: www.sagohuset.nu

Bakgrund
Årligen hamnar mellan 9–15 miljoner ton plast och skräp i världshavet och det mesta av skräpet kommer från oss människor på land. Plast blir till föda för djuren i havet. Valar, delfiner, sälar, fiskar, sjöfåglar och även de allra minsta djuren zooplankton har i dag mikroplaster i magen. Här i Malmö så hamnar mängder av plast på gatorna och i staden och försvinner sedan med vindar eller genom dagvattenrör ut i havet.

Plastpåsar, fimpar, matförpackningar, sugrör, fiskenät, textilfibrer, plastflaskor, byggmaterial – allt detta skräp hittar vi i Malmös havsområde. Under de två senaste åren har Marint Kunskapscenter och Malmö stad tillsammans med skolklasser och allmänheten, strandstädat kustlinjen och samlat in över 7 ton skräp.

Lärprocessen
I detta nyutvecklade marinpedagogiska program vill vi inspirera elever att komma med nya innovativa idéer hur vi kan hantera eller förändra vårt beteende för att minska skräpet i staden. I programmet får eleverna använda sin kreativitet och innovativa förmåga för att hitta lösningar på att minimera skräpet i staden. Uppdraget för eleverna är att hitta lösningar, förstå samband och tänka kritiskt och lösningsinriktat. Vi vill ge eleverna nya redskap och en ökad havsmedvetenhet om de stora problemen med plast och skräp som finns i vårt världshav. Enligt FN:s globala hållbarhetsmål skall vi förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

I ”En värld av plast” fokuserar vi på de globala hållbarhetsmålen Mål 4 God Utbildning, Mål 6 Rent Vatten och sanitet, Mål 14 Livet under Ytan, Mål 15 Livet på Land, men även Mål 11 Hållbara städer och samhällen, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Vi vill i lärprocessen stärka barn och ungas möjlighet till inflytande, delaktighet och medbestämmande i stadens utveckling i ett problem som är globalt. Tänk globalt och agera lokalt.

Upplägg
Programmet omfattar fyra träffar och eget arbete under tiden i klassen. Det avslutas  i april 2021 med en presentation av innovationer och arbetsmetod/utställning för beslutsfattare i anslutning till en världskongress i Malmö. Varje tillfälle är ca 2–3 timmar förutom besöket på skolan som är en lektionstimme.

Träff 1: Naturum Öresund och ute i havet. Start uppdrag
Träff 2: Skräpinventering på båtar ute i havet och i Malmös kanaler
Träff 3:Besök på Kretseum. Vattnets väg genom staden
Träff 4: Besök av pedagogerna ute i klassrummen för genomgång av elevernas innovationer

Koppling till Läroplan
”Vidare skall undervisningen bidra till att eleverna får möta etiska, estetiska och existentiella perspektiv på frågor som rör människa och natur. Därigenom syftar undervisningen till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till såväl sina egna åsikter och andras argument som till information från olika källor. Eleverna ska på så sätt stärka tilltron till sin förmåga att vara delaktiga i samtal om aktuella samhällsfrågor. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskap om hur naturvetenskapliga undersökningar kan göras. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att ställa frågor om och undersöka ekosystem, fysikaliska företeelser och vardagliga kemiska processer utifrån personliga upplevelser och aktuella händelser.” (Skolverket)

Kontakt
Michael Palmgren
Verksamhetschef Marint Kunskapscenter
E-post: michael.palmgren@smkc.se
Tel: +46 70 515 1934
Hemida: www.smkc.se

Bakgrund
”Naturdetektiverna” är en lärprocess där elever får uppleva naturen och människor påverkan med alla sina sinnen. Med gedigen kunskap och erfarenhet av arbete med barn och unga med funktionsvariationer kommer vi hålla i en utomhuspedagogisk workshop och tillsammans går vi på jakt efter saker som inte hör hemma där. Genom praktiska metoder och verktyg uppmuntras eleverna att formulera idéer och innovationer utifrån sina egna förutsättningar. Målet är att inspirera till engagemang och nyfikenhet kring hållbarhetsfrågor samt stärka elevernas innovationskraft och tro på sig själva.

Lärprocessen kommer i sig att gynna inkludering av en målgrupp som ofta exkluderas i samhället. Vattenverkstaden kännetecknas av engagemang och respekt för människor och natur. Engagemanget vilar vidare på en människosyn som utgår ifrån att vi alla är olika personer med olika behov och förutsättningar. Vattenverkstaden har en värdegrund baserad på människors lika värde. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är en självklar del av verksamhetens värdegrund vilket genomsyrar allt vi gör och därmed även denna lärprocess.

Lärprocessen
Genom ”Naturdetektiverna” får eleverna förståelse för hur vi människor påverkar vår natur och miljö. De uppmuntras och tränas i att, utifrån sina förutsättningar, formulera egna idéer och innovationer som kan minska den negativa påverkan i naturen.

Lärare och elever från grund- och gymnasiesärskola får stöd under hela lärprocessen, även med arbetet som sker på skolan. För att inkludera målgruppen krävs bland annat förberedelser så att eleverna kan ta till sig lärprocessen på bästa sätt.

Upplägg

Träff 1: Förberedande arbete med elever och lärare i klassen – 2 timmar
Träff 2: Workshop i naturområde – 4 tim
Träff 3: Efterarbete med elever och lärare i klassen – 4 tim
Träff 4: Innovationsarbete – 4 tim

Koppling till Läroplan
I Grundsärskolans Läroplan för högstadiet under 3.8 NATURORIENTERANDE ÄMNEN: BIOLOGI, FYSIK OCH KEMI är en del av det centrala innehållet:

”Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.”

Ett annat är: ”Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap”

Liknande Kopplingar till gymnasiesärskolan under de Övergripande mål och riktlinjer:

”2.1 Kunskaper

(…) – kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling.” och ”2.2 Normer och värden

(…) -varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.”

Kontakt
Pär Glans
Verksamhetschef Vattenverkstaden
E-post: par@vattenverkstaden.se
Tel: +46 733-42 85 65
Hemsida: www.vattenverkstaden.se

Marint Kunskapscenter – En värld av plast

Målgrupp
Grundskola åk 6-9
Grundsärskola
Gymnasie åk 1-3
Gymnasiesärskola

 

vattenverkstaden – naturdetektiverna

Målgrupp
Grundsärskola 7-9
Gymnasiesärskola

 

KONtakt

Jenny Kölfors

Projektledare, Malmö stad

Tel

+46 708-10 85 19

innocarnivalskane logo