Innovationsguide

Introduktion

Hur blir en innovation egentligen till? Ibland börjar det med att någon får en riktigt bra idé, som sedan utvecklas. Men att jobba fram en innovation handlar om mycket mer än att komma på idéer. Ofta är många personer delaktiga och bidrar med olika erfarenheter och talanger.

Så hur kan det gå till? Finns det några bra tips på hur ni sätter igång arbetet och säkerställer att innovationen fungerar? Svaret är tveklöst ja.

Vi har samlat tips , filmer, övningar och metodmallar i den här innovationsguiden. Den hjälper er igenom hela innovationsprocessen. Guiden består av 6 steg och beskriver  steg för steg hur ni kan utveckla innovationer med koppling till de globala målen och Agenda 2030. Skriv gärna ut bilden och häng upp den i klassrummet!

Använd Innovationsguiden för att komma fram till vad ni vill förändra, vilka som kommer ha användning av er innovation och för att träna er på att presentera er idé.  Ni kommer att få arbeta  i en kreativ och engagerande process och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. Med innovationsguiden blir det enklare att lösa ”rätt” problem.

Verktyget är inspirerad av SKLs innovationsguide som bygger på Design-Thinking-Model

♥ För dig som lärare finns en lärarhandledning i fem steg för att stötta eleverna i sitt innovationsarbete. 

Stärk gruppen

Skapa förutsättningar för en god gruppdynamik och stimulera gruppens kreativitet genom att arbeta med gruppstärkande övningar. 

Misstag kostar ofta tid. I en grupp kan eleverna bolla idéer med varandra då det finns flera kompetenser. Samtidigt kan eleverna, när de arbetar i grupp stötta varandra i motgångar.

Verktyg & övningar

Pennan (Se instruktionsfilm)

Instruktioner: 

 1. Eleverna ställer sig i en ring.
 2. En penna skickas runt i ringen mellan deltagarna.
 3. Varje deltagare hittar på vad pennan kan representera genom att visa rörelser som beskriver t ex grävande och då är pennan en spade. Pennan ska förvandlas till vad som helst, förutom en penna.
 4. För att övningen ska få flyt behöver pennan skickas vidare så fort någon har gissat vad pennan föreställer.

  ________________________________________

Presenten (Se intruktionsfilm)

Instruktioner:

 1. Deltagarna ställer sig i par mitt emot varandra.
 2. Person A ger person B en påhittad gåva.
 3. B säger tack vilken fin…. B bestämmer själv vad hen tagit emot. Alla gåvor är fina.
 4. Nu ger B en gåva till A, som på samma sätt själv bestämmer vad hen fått och berättar hur fin gåvan är.
 5. Öka stegvis tempot som deltagarna ger varandra gåvor och tacka.

Detta kan vara en svår övning för vissa, men ha tålamod. Står det helt stilla, så får man säga ”pass”. Modellera övningen så att eleverna vet hur övningen kan fungera.

________________________________________


Repring på tid

Instruktioner:

Detta är en övning som tränar elevernas samarbetsförmåga. Låt gruppen därför planera, genomföra och utveckla/reflektera kring uppgiften, följt av ytterligare försök, gärna så länge det finns nya idéer som kan provas. Uppmuntra gruppen att prova olika idéer för att få fram olika lösningar på samma problem.

 1. Utse en tidtagare
 2. Lägg en ring av ett rep på marken framför eleverna.
 3. Alla i gruppen skall på så kort tid som möjligt ta sig igenom repringen.
  Ge gruppen tid att planera sitt genomförande.
  Så fort som någon i gruppen tar upp ringen startar tidtagningen.
 4. Låt eleverna fortsätta diskutera vad som går att förbättra även efter att de har utvecklat och reflekterat en lösning.

Ny planering, ytterligare försök. Blev tiden förbättrad?

Utgå från att alla förslag är bra förslag. Anses ett förslag vara mindre bra, så måste det förklaras varför förslaget inte är bra. Det räcker inte med att endast bedöma de olika förslagen i gruppen. I förlängningen kan denna övning även träna deltagarna i att forma en god grund för idéer och vilka idéer som slutligen kommer komma till nytta vet vi inte i dag. Alla idéer välkomna, även om dessa inte kommer/kan genomföras. 

________________________________________

Övriga övningar

 

 

 

Ringa in

– Ringa in utmaningsområde och förstå för vem ni utvecklar

De globala målen sätter upp ambitiösa mål för hela mänskligheten inför 2030. De 17 målen och de 169 delmålen täcker in alla aspekter av mänskligt liv och ger otroligt många möjligheter att tänka kring förbättringar.

Ert första steg blir att ringa in ett område där ni vill åstadkomma en förändring. Förändringen kan innebära en förbättring i närmiljön såväl som globalt. Ni kan också välja att arbeta kring ett redan formulerat uppdrag i vår Case-bank.

I korthet: 

  • Välj ett eller flera globala mål och/eller delmål att arbeta med.
  • Välj en specifik utmaning som ni vill fokusera på.
   Utgå från ett behov eller problem, inte en lösning.
  • Få in ett framåtdriv i utmaningsfrågan, till exempel ”förbättra”, inkludera”, skapa bästa”, öka” eller ”minska”.

  • Ringa in vem eller vilka som berörs av utmaningen.

 

  Verktyg och reflektionsfrågor

  Metodmallar och övningar

  Länkar

  Summering och reflektion

  En viktig del i innovationsprocessen är att reflektera kring sitt lärande.
  Varje steg i processen bör avslutas med en reflektion och sammanfattning, samt en förberedelse inför nästa steg.

  Här har du som lärare en betraktande roll och ger konstruktiv feedback till eleverna. Det är elevernas idéer och process som är i centrum.

  Reflektionsfrågor

  • Har vi koll på för vem det här är ett problem för och vem mer som berörs av utmaningen? (Målgrupperna)
  • Har vi en förståelse för om vi arbetar med ’’rätt’’ problem?
  • Utgår vår utmaning från mänskliga behov eller innehåller den en lösning?
  • Är vår utmaning tillräckligt bred för att släppa in nya möjligheter?

  undersöka

  – Lär känna er målgrupps behov, drivkrafter och upplevelser

  I det här steget är det dags att undersöka de som berörs av er utmaning. Skaffa mycket material om målgruppen – vad de tycker och upplever – så att ni i nästa steg kan välja vilken eller vilka idéer som kan lösa utmaningen på bästa sätt.

  Ibland är denna målgrupp otroligt konkret och lättillgänglig men ibland kan målgruppen vara svår att komma i kontakt med. Om er utmaning exempelvis handlar om att bekämpa klimatförändringarna så är ju målgruppen ganska mycket alla levande varelser på planeten.

  Helt oavsett är det dock nyttigt att försöka göra sig en bild av målgruppen och deras behov. Ju mer ni förstår av målgruppen – och ju mer insikt ni får om deras problem – ju större är chansen att er idé och lösning faktiskt kommer att uppskattas och fungera.

  I korthet:

  • Att undersöka er målgrupp och förstå vad de faktiskt behöver hjälper er att formulera en bra idéer till lösningar.

  • Planera hur ni kan ta reda på mer om er målgrupp och vilken metod som passar bäst. 

  • Försök att förstå deras behov så tydligt som möjligt. Det bästa är givetvis att komma i direkt kontakt med målgruppen.

  • Dokumentera noggrant så att ni sedan har något att stå på när ni börjar fundera på idéer till lösningar.

  Verktyg och reflektionsfrågor

  Metodmallar och övningar

  Länkar

  Reflektionsfrågor

   • Har vi förstått målgruppen på ett bra sätt?

   • Har vi hittat gemensamma mönster och teman i informationen? 

   • Har vi identifierat några tydliga utvecklingsområden att ta vidare till nästa steg?

  Fokusera

  När ni går in i det här steget kommer ni ha mycket kunskap om er målgrupp. Ni har nu en bra bild av hur de upplever utmaningen ni vill arbeta med. Ni behöver nu gå tillbaka till er utmaningsfråga som ni ringade in i steget ”Ringa in” och undersöka om den behöver förtydligas efter att ni har undersökt er målgrupp. 

  Vad vill ni arbeta vidare med och varför? Utmaningsfrågan behöver bli tillräckligt smal och fokuserad så att ni kan påbörja nästa steg med att ta fram idéer till lösningar.

  Ta hjälp av insikterna ni redan fått fram. På så sätt kan ni känna trygghet i att era framtida beslut utgår från kunskaper som ni lärt er och inte gissningar.

  I korthet:

  • Stanna upp och fundera på om ni är på rätt väg.
  • Fundera på om ni behöver justera er utmaning/inriktning baserat på vad ni nu vet om målgruppen. (Gå tillbaka till er ”Definiera er utmaning”)
  • Formulera en ny, än mer avgränsad utmaning att gå vidare med.

  Verktyg och metodmallar

   Reflektionsfrågor

   • Fokuserar vi på rätt utvecklingsområde utifrån målgruppens perspektiv?

   • Känner vi en trygghet i att vårt utvecklingsområde har stor betydelse för målgruppen? Har vi fått insikter från vår målgrupp som styrker det?

   • Känner ni inom gruppen/klassen att det är tydligt vad vi kommer att arbeta vidare med och varför?

   

  Ta fram idéer

  – Kom på lösningar till era utmaningar

  I det här steget i innovationsprocessen har ni nu en bra bild av den utmaning och målgrupp ni vill arbeta med. Nu gäller det att ta fram många idéer och lösningsförslag till era utmaningar och tänka brett.

  Skapa ett kreativt och tillåtande klimat

  Ett viktigt steg är att skapa en atmosfär som är tillåtande och uppmuntrar kreativa idéer. Låt det vara högt i tak och behandla samtliga idéer med respekt. Här kommer kvantitet (mängd) före kvalitet.   

  Goda förhållningssätt:

  • Det finns inget rätt eller fel
  • Bygg på varandras idéer
  • Säg ’’Ja, och…’’
  • Låt alla komma till tals
  • Tillåt vilda, innovativa idéer

  I korthet:

  • Ta fram så många lösningar och idéer som möjligt för att lösa er utmaning.
  • Frigör kreativiteten genom att skapa ett tillåtande klimat och utmana er själva genom att se på saker ur många perspektiv.
  • Synliggör alla era idéer. Välj ut och prioritera vilken/vilka ni vill gå vidare med utifrån de kriterier ni sätter upp.

   

  Verktyg och reflektionsfrågor

  Metodmallar och övningar

  Länkar

  Reflektionsfrågor

  • Känns det som om vi vågade ta ut svängarna under idégenereringen?
  • Fick vi fram tillräckligt många idéer att bygga vidare på?
  • Löser de idéer vi har valt att gå vidare med relevanta problem för vår målgrupp?

  Testa idéer

  I det här steget beskrivs hur era idéer kan testas, utvärderas och utvecklas vidare genom att snabbt ta fram enkla prototyper. En prototyp kan vara allt som tar sig fysisk form, till exempel en vägg av post-it-lappar, ett rollspel, en legomodell, en bildserie eller en film.

  Samla in feedback och gör ändringar
  Nu behöver ni få återkoppling på era prototyper. Fundera på vilka personer från målgruppen som kan ge värdefull återkoppling. Har ni inte möjlighet att testa prototyperna på målgruppen, fundera på vilka andra personer i er närhet som kan ge feedback. 

  Glöm in att dokumentera vad testpersonerna har att säga. Be de gärna att komma med förslag på förbättringar. 

  I korthet:

  • Skapa en prototyp på er idé eller lösning. Gärna något som kan testas av målgruppen och/eller andra testpersoner.
  • Låt testpersoner titta på prototypen. Lyssna på och dokumentera deras återkoppling.
  • Gör ändring i prototypen med utgångspunkt från den återkoppling ni får.
  Verktyg och reflektionsfrågor

  Metodmallar och övningar

  Länkar

  Reflektionsfrågor

  • Har vi testat idén på målgruppen eller andra personer som kan ge värdefull återkoppling?

  • Har vi dokumenterat testresultaten och förbättrat vår lösning? 

  • Känns det som om vår idé löser den/de utmaningar vi tänkte att den skulle lösa?

   

  Förverkliga

  – Från vision till verklighet

  Nu har ni förhoppningsvis ett lösningsförslag som ni bedömer kommer skapa en klar förbättring för målgruppen. I det här steget får ni tips om hur ni kan ta er lösning från idé till något som kommer användas och förhoppningsvis hjälpa till att skapa en bättre värld.

  Er idé eller lösning kommer förhoppningsvis innebära många fördelar och vinster jämfört med tidigare tillvägagångssätt, men det kan ju också innebära förändringar för många människor. Tänk igenom hur ni ska kommunicerar detta till de olika målgrupperna som påverkas, på ett bra sätt. I er kommunikation är det bra att även här berätta om varför förändringen görs.

  I korthet:

  • Träna på att presentera er lösning. Om ni vill tävla med ert bidrag är det bra om ni kikar på tävlingskriterierna nedan.
  Verktyg och reflektionsfrågor

  Metodmallar och övningar

  Länkar

  Reflektionsfrågor

  • På vilka sätt kan vi kommunicera lösningen på ett engagerande sätt?

  • På vilka sätt kan vi presentera lösningen på ett tydligt sätt så att även personer som inte är insatta i utmaningen förstår?

  Tävlingsvillkor & bedömningskriterer

  Tävlingsvillkor

  Det finns två åldersklasser i innovationstävlingen:

  • Grundskoleklass – Grundskoleklassen tävlar med maximalt ett bidrag.
  • Gymnasiegrupp – Gymnasieeleverna tävlar om grupper med maximalt sex stycken elever.

  Det är frivilligt att delta i InnoCarnival Skånes tävling. Anmälan görs automatiskt när tävlingsbidraget skickas in.
  Alla tävlingsbidrag ska skickas in senast den 7 februari kl 24.00.

  Tävla med er innovation

  Innovationen kan vara en produkt, en tjänst eller ett event/upplevelse och handla om att förbättra för samhället och dess individer lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Era svar kommer att bedömas enligt matrisen där 4 är det högsta betyg er innovation kan få och 1 det lägsta. Bedömningsmatrisen publiceras under hösten 2019.

  Jury & priser

  En jury och draknäste kommer att bedöma tävlingsbidragen. Juryn består av representanter från näringsliv, offentlig sektor och högskola. 
  Priserna blir klara senare i höst. 

  De 169 globala delmålen

  Alla tävlingsbidrag ska koppla an till ett eller flera av de 169 delmålen i Agenda 2030. 

  Skicka in ert tävlingsbidrag

  Inlämning av tävlingsbidrag grundskola/gymnasie. Skicka ert bidrag via formuläret på hemsidan senast fredagen den 7 februari kl 24.00.
  OBS! Inskick av tävlingsbidrag har inte öppnat än.