Innovationsguide

Introduktion

Hur blir en innovation egentligen till? Ibland börjar det med att någon får en riktigt bra idé, som sedan utvecklas. Men att jobba fram en innovation handlar om mycket mer än att komma på idéer. Ofta är många personer delaktiga och bidrar med olika erfarenheter och talanger.

Så hur kan det gå till? Finns det några bra tips på hur ni sätter igång arbetet och säkerställer att innovationen fungerar? Svaret är tveklöst ja.

Vi har samlat tips , filmer, övningar och metodmallar i den här innovationsguiden. Den hjälper er igenom hela innovationsprocessen. Guiden består av 6 steg och beskriver  steg för steg hur ni kan utveckla innovationer med koppling till de globala målen och Agenda 2030.

Skriv gärna ut bilden och häng upp den i klassrummet!

Använd Innovationsguiden för att komma fram till vad ni vill förändra, vilka som kommer ha användning av er innovation och för att träna er på att presentera er idé.  Ni kommer att få arbeta  i en kreativ och engagerande process och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. Med innovationsguiden blir det enklare att lösa ”rätt” problem.

Verktyget är inspirerad av SKLs innovationsguide som bygger på Design-Thinking-Model

Lärare?

För dig som lärare finns en lärarhandledning i fem steg för att stötta eleverna i sitt innovationsarbete.

Stärk gruppen

Genom att ha gruppövningar som stärker kreativitet och dynamik skapas bästa förutsättningar för projektet. Då blir det lättare för eleverna att komma på idéer tillsammans och stötta varandra i motgångar.

Verktyg & övningar

Pennan (Se instruktionsfilm)

Instruktioner: 

 1. Eleverna ställer sig i en ring.
 2. En penna skickas runt i ringen mellan deltagarna.
 3. Varje deltagare hittar på vad pennan kan representera genom att visa rörelser som beskriver t ex grävande och då är pennan en spade. Pennan ska förvandlas till vad som helst, förutom en penna.
 4. För att övningen ska få flyt behöver pennan skickas vidare så fort någon har gissat vad pennan föreställer.

  ________________________________________

Presenten (Se intruktionsfilm)

Instruktioner:

 1. Deltagarna ställer sig i par mitt emot varandra.
 2. Person A ger person B en påhittad gåva.
 3. B säger tack vilken fin…. B bestämmer själv vad hen tagit emot. Alla gåvor är fina.
 4. Nu ger B en gåva till A, som på samma sätt själv bestämmer vad hen fått och berättar hur fin gåvan är.
 5. Öka stegvis tempot som deltagarna ger varandra gåvor och tacka.

Detta kan vara en svår övning för vissa, men ha tålamod. Står det helt stilla, så får man säga ”pass”. Modellera övningen så att eleverna vet hur övningen kan fungera.

________________________________________


Repring på tid

Instruktioner:

Detta är en övning som tränar elevernas samarbetsförmåga. Låt gruppen därför planera, genomföra och utveckla/reflektera kring uppgiften, följt av ytterligare försök, gärna så länge det finns nya idéer som kan provas. Uppmuntra gruppen att prova olika idéer för att få fram olika lösningar på samma problem.

 1. Utse en tidtagare
 2. Lägg en ring av ett rep på marken framför eleverna.
 3. Alla i gruppen skall på så kort tid som möjligt ta sig igenom repringen.
  Ge gruppen tid att planera sitt genomförande.
  Så fort som någon i gruppen tar upp ringen startar tidtagningen.
 4. Låt eleverna fortsätta diskutera vad som går att förbättra även efter att de har utvecklat och reflekterat en lösning.

Ny planering, ytterligare försök. Blev tiden förbättrad?

Utgå från att alla förslag är bra förslag. Anses ett förslag vara mindre bra, så måste det förklaras varför förslaget inte är bra. Det räcker inte med att endast bedöma de olika förslagen i gruppen. I förlängningen kan denna övning även träna deltagarna i att forma en god grund för idéer och vilka idéer som slutligen kommer komma till nytta vet vi inte i dag. Alla idéer välkomna, även om dessa inte kommer/kan genomföras. 

________________________________________

Övriga övningar

 

 

 

Guide – 6 steg för innovation

Genom en guide på 6 steg kan du enkelt i fem steg skapa innovativa lösningar.

1. Ringa in

– Ringa in utmaningsområde och förstå för vem ni utvecklar

De globala målen sätter upp ambitiösa mål för hela mänskligheten inför 2030. De 17 målen och de 169 delmålen täcker in alla aspekter av mänskligt liv och ger otroligt många möjligheter att tänka kring förbättringar.

Ert första steg blir att ringa in ett område där ni vill åstadkomma en förändring. Förändringen kan innebära en förbättring i närmiljön såväl som globalt. Ni kan också välja att arbeta kring ett redan formulerat uppdrag i vår Case-bank.

I korthet: 

  • Välj ett eller flera globala mål och/eller delmål att arbeta med.
  • Välj en specifik utmaning som ni vill fokusera på.
   Utgå från ett behov eller problem, inte en lösning.
  • Få in ett framåtdriv i utmaningsfrågan, till exempel ”förbättra”, inkludera”, skapa bästa”, öka” eller ”minska”.

  • Ringa in vem eller vilka som berörs av utmaningen. 

 

  Verktyg och reflektionsfrågor

  Metodmallar och övningar

  Länkar

  Summering och reflektion

  En viktig del i innovationsprocessen är att reflektera kring sitt lärande.
  Varje steg i processen bör avslutas med en reflektion och sammanfattning, samt en förberedelse inför nästa steg.

  Här har du som lärare en betraktande roll och ger konstruktiv feedback till eleverna. Det är elevernas idéer och process som är i centrum.

  Reflektionsfrågor

  • Har vi koll på för vem det här är ett problem för och vem mer som berörs av utmaningen? (Målgrupperna)
  • Har vi en förståelse för om vi arbetar med ’’rätt’’ problem?
  • Utgår vår utmaning från mänskliga behov eller innehåller den en lösning?
  • Är vår utmaning tillräckligt bred för att släppa in nya möjligheter?

  Visa exempel

  Gruppen med elever går igenom de globala målen tillsammans genom övningen ”Bli målmedveten” på de globala målens hemsida. Man kommer i gruppen överens att man vill jobba vidare med mål 4, ”God
  utbildning för alla”. Man börjar sedan i gruppen att titta djupare på de olika delmålen och tycker att bland annat följande delmål vore intressant att jobba vidare med:
  4.6 Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

  Efter det använder man sig av mallen ”Ringa in utmaningen” på innocarnivalskane.se för att lättare reflektera över viktiga frågor för att gå vidare. Man funderar bland annat vad utmaningen går ut på, varför den är viktig, vem det är ett problem för, vilka faktorer som påverkar utmaningen samt genom att använda sig av ”Hur kan vi…” frågor börja fundera över hur man kan lösa problem relaterade till utmaningen utan att redan nu börja skriva ner lösningsförslag.

  När man börjar känna sig klara i gruppen så håller man en kortare reflektion tillsammans över vad man kommit fram till under övningen. Man tittar på innocarnivalskane.se på ”Verktyg och reflektionsfrågor” för övningsdelen för att vara säker att man fått med allt man behöver för att vara redo inför nästa utmaning.

  2. undersöka

  – Lär känna er målgrupps behov, drivkrafter och upplevelser

  I det här steget är det dags att undersöka de som berörs av er utmaning. Skaffa mycket material om målgruppen – vad de tycker och upplever – så att ni i nästa steg kan välja vilken eller vilka idéer som kan lösa utmaningen på bästa sätt.

  Ibland är denna målgrupp otroligt konkret och lättillgänglig men ibland kan målgruppen vara svår att komma i kontakt med. Om er utmaning exempelvis handlar om att bekämpa klimatförändringarna så är ju målgruppen ganska mycket alla levande varelser på planeten.

  Helt oavsett är det dock nyttigt att försöka göra sig en bild av målgruppen och deras behov. Ju mer ni förstår av målgruppen – och ju mer insikt ni får om deras problem – ju större är chansen att er idé och lösning faktiskt kommer att uppskattas och fungera.

  I korthet:

  • Att undersöka er målgrupp och förstå vad de faktiskt behöver hjälper er att formulera en bra idéer till lösningar.

  • Planera hur ni kan ta reda på mer om er målgrupp och vilken metod som passar bäst. 

  • Försök att förstå deras behov så tydligt som möjligt. Det bästa är givetvis att komma i direkt kontakt med målgruppen.

  • Dokumentera noggrant så att ni sedan har något att stå på när ni börjar fundera på idéer till lösningar.

  Verktyg och reflektionsfrågor

  Metodmallar och övningar

  Länkar

  Reflektionsfrågor

   • Har vi förstått målgruppen på ett bra sätt?

   • Har vi hittat gemensamma mönster och teman i informationen?  

   • Har vi identifierat några tydliga utvecklingsområden att ta vidare till nästa steg?

  Visa exempel

  För att påbörja denna delen av utmaningen börjar man med att använda mallen för att ”skapa en målgruppskarta” för att få en större bild över ens målgrupp eller målgrupper för utmaningen. Man börjar därefter ta fram en målgruppskarta och börjar leta efter statistik kring målgruppen eller målgrupperna på trovärdiga källor, bland annat genom SCB, Gapminder World och flera länkar som finns under ”verktyg och reflektionsfrågor” under innocarnivalskane.se.

  Man använder därefter i gruppen därefter mallen ”Insikt och möjlighet” för att börja formulera insikter man gjort med målgruppen, och formulerar möjligheter det finns för att lösa utmaningarna med målet man strävar efter.

  Återigen håller gruppen en kortare reflektion efter övningen och använder frågorna på ”Verktyg och reflektionsfrågor” för att få koll på att man fått med allt man behöver inför nästa utmaning.

   

  3. Fokusera

  När ni går in i det här steget kommer ni ha mycket kunskap om er målgrupp. Ni har nu en bra bild av hur de upplever utmaningen ni vill arbeta med. Ni behöver nu gå tillbaka till er utmaningsfråga som ni ringade in i steget ”Ringa in” och undersöka om den behöver förtydligas efter att ni har undersökt er målgrupp. 

  Vad vill ni arbeta vidare med och varför? Utmaningsfrågan behöver bli tillräckligt smal och fokuserad så att ni kan påbörja nästa steg med att ta fram idéer till lösningar.

  Ta hjälp av insikterna ni redan fått fram. På så sätt kan ni känna trygghet i att era framtida beslut utgår från kunskaper som ni lärt er och inte gissningar.

  I korthet:

  • Stanna upp och fundera på om ni är på rätt väg.
  • Fundera på om ni behöver justera er utmaning/inriktning baserat på vad ni nu vet om målgruppen. (Gå tillbaka till er ”Definiera er utmaning”)
  • Formulera en ny, än mer avgränsad utmaning att gå vidare med.

  Verktyg och metodmallar

   Reflektionsfrågor

   • Fokuserar vi på rätt utvecklingsområde utifrån målgruppens perspektiv?

   • Känner vi en trygghet i att vårt utvecklingsområde har stor betydelse för målgruppen? Har vi fått insikter från vår målgrupp som styrker det?

   • Känner ni inom gruppen/klassen att det är tydligt vad vi kommer att arbeta vidare med och varför?

   

  Visa exempel

  Man tar i detta steget i gruppen och funderar om man känner man är på rätt väg med målet man valt i tidigare steg efter man har börjat titta närmre på sin målgrupp och lärt känna den lite bättre. Gruppen
  funderar om man vill justera någonting i mallen ”Ringa in utmaningen” som man gjorde för att smalna av den och göra den lite mer fokuserad.

  Denna gruppen väljer att smalna av sitt mål med att man istället vill fokusera på ungdomar specifikt att lära sig läsa och skriva, för att ta fram idéer för just den yngre målgruppen som man ser för utmaningen.

  Efter man känner att man justerat sitt målområde håller gruppen en kortare reflektion efter övningen och använder frågorna på ”Verktyg och reflektionsfrågor” för att få koll på att man fått med allt man behöver inför
  nästa utmaning.

  4. Ta fram idéer

  – Kom på lösningar till era utmaningar

  I det här steget i innovationsprocessen har ni nu en bra bild av den utmaning och målgrupp ni vill arbeta med. Nu gäller det att ta fram många idéer och lösningsförslag till era utmaningar och tänka brett.

  Skapa ett kreativt och tillåtande klimat

  Ett viktigt steg är att skapa en atmosfär som är tillåtande och uppmuntrar kreativa idéer. Låt det vara högt i tak och behandla samtliga idéer med respekt. Här kommer kvantitet (mängd) före kvalitet.   

  Goda förhållningssätt:

  • Det finns inget rätt eller fel
  • Bygg på varandras idéer
  • Säg ’’Ja, och…’’
  • Låt alla komma till tals
  • Tillåt vilda, innovativa idéer

  I korthet:

  • Ta fram så många lösningar och idéer som möjligt för att lösa er utmaning.
  • Frigör kreativiteten genom att skapa ett tillåtande klimat och utmana er själva genom att se på saker ur många perspektiv.
  • Synliggör alla era idéer. Välj ut och prioritera vilken/vilka ni vill gå vidare med utifrån de kriterier ni sätter upp.

   

  Verktyg och reflektionsfrågor

  Metodmallar och övningar

  Länkar

  Reflektionsfrågor

  • Känns det som om vi vågade ta ut svängarna under idégenereringen?
  • Fick vi fram tillräckligt många idéer att bygga vidare på?
  • Löser de idéer vi har valt att gå vidare med relevanta problem för vår målgrupp?

  Visa exempel

  Nu är det dags för gruppen att börja ta fram olika idéer som kan vara lösningar inom på problem inom det området man bestämt sig för att gå vidare med.

  För att lättare kunna spåna fram idéer tillsammans kollar gruppen under ”Verktyg och reflektionsfrågor” på innocarnivalskane.se för att få förslag på olika övningar och metoder man kan använda sig av. Man väljer att
  använda ett par olika övningar för att få fram så många olika idéer som möjligt oavsett hur realistiska de är eller inte. Det viktigaste för gruppen är att tänka brett för att senare kunna välja ut vilken eller vilka man vill
  jobba vidare med. Det finns inga dumma idéer!

  Efter man i gruppen tagit fram en mängd olika idéer, små som stora, börjar man prioritera vilka man vill ta vidare och jobba vidare med och skapa en prototyp av. Gruppen väljer att gå vidare med 2 idéer som gruppen har tagit fram.

  Slutligen håller gruppen en kortare reflektion efter övningen och använder frågorna på ”Verktyg och reflektionsfrågor” för att få koll på att man fått med allt man behöver inför nästa utmaning.

  5. Testa idéer

  I det här steget beskrivs hur era idéer kan testas, utvärderas och utvecklas vidare genom att snabbt ta fram enkla prototyper. En prototyp kan vara allt som tar sig fysisk form, till exempel en vägg av post-it-lappar, ett rollspel, en legomodell, en bildserie eller en film.

  Samla in feedback och gör ändringar
  Nu behöver ni få återkoppling på era prototyper. Fundera på vilka personer från målgruppen som kan ge värdefull återkoppling. Har ni inte möjlighet att testa prototyperna på målgruppen, fundera på vilka andra personer i er närhet som kan ge feedback. 

  Glöm inte att dokumentera vad testpersonerna har att säga. Be de gärna att komma med förslag på förbättringar. 

  I korthet:

  • Skapa en prototyp på er idé eller lösning. Gärna något som kan testas av målgruppen och/eller andra testpersoner.
  • Låt testpersoner titta på prototypen. Lyssna på och dokumentera deras återkoppling.
  • Gör ändring i prototypen med utgångspunkt från den återkoppling ni får.

  Verktyg och reflektionsfrågor

  Metodmallar och övningar

  Länkar

  Reflektionsfrågor

  • Har vi testat idén på målgruppen eller andra personer som kan ge värdefull återkoppling?

  • Har vi dokumenterat testresultaten och förbättrat vår lösning? 

  • Känns det som om vår idé löser den/de utmaningar vi tänkte att den skulle lösa?

   Visa exempel

   I detta steget är det dags för gruppen att testa sina idéer. Man börjar genom att skapa en prototyp av sin idé i den mån det är möjligt. I detta fall har gruppen bestämt sig för att det ska vara en digital lösning, så man
   börjar ta fram skisser på hur den skulle se ut och hur den skulle fungera. Man börjar sedan undersöka om man kan göra skisserna som en klickbar prototyp, och hittar några tips på ”Verktyg och reflektionsfrågor” på
   innocarnivalskane.se för detta.

   Man börjar i gruppen tillsammans fundera på om man kan känner någon eller kan hitta personer som passar målgruppen att testa sin idé på och kommer fram till att man både känner folk man kan testa idéerna fysiskt
   på plats och även via videosamtal. Gruppen förbereder testerna och presenterar för testpersonerna, samtidigt som man ber om förbättringsförslag och dokumenterar alla tankar, idéer och åsikter som kommer upp.

   Gruppen går sedan igenom alla idéer och tankar på förbättringar, som man sedan bestämmer sig för att ändra på sin prototyp tills man känner man gjort den så bra som möjligt.

   Återigen håller gruppen en kortare reflektion efter övningen och använder frågorna på ”Verktyg och reflektionsfrågor” för att få koll på att man fått med allt man behöver inför nästa utmaning.

   6. Förverkliga

   – Från vision till verklighet

   Nu har ni förhoppningsvis ett lösningsförslag som ni bedömer kommer skapa en klar förbättring för målgruppen. I det här steget får ni tips om hur ni kan ta er lösning från idé till något som kommer användas och förhoppningsvis hjälpa till att skapa en bättre värld.

   Er idé eller lösning kommer förhoppningsvis innebära många fördelar och vinster jämfört med tidigare tillvägagångssätt, men det kan ju också innebära förändringar för många människor. Tänk igenom hur ni ska kommunicerar detta till de olika målgrupperna som påverkas, på ett bra sätt. I er kommunikation är det bra att även här berätta om varför förändringen görs.

   I korthet:

   • Träna på att presentera er lösning. Om ni vill tävla med ert bidrag är det bra om ni kikar på tävlingskriterierna nedan.

   Verktyg och reflektionsfrågor

   Metodmallar och övningar

   Länkar

   Reflektionsfrågor

   • På vilka sätt kan vi kommunicera lösningen på ett engagerande sätt?

   • På vilka sätt kan vi presentera lösningen på ett tydligt sätt så att även personer som inte är insatta i utmaningen förstår?

    Visa exempel

    Gruppen har kommit fram till en idé som man känner sig nöjd med och starkt tror själva på. Man känner att man vill tävla vidare med i Innocarnival Skåne. Man börjar genom att titta på tävlingskriterierna på innocarnivalskane.se för att få koll på vad man behöver få med i presentationen av projektet.

    Därefter börjar gruppen att ta fram en kortare pitch för sitt projekt, en så kallad elevator-pitch, och även en större idépresentation som beskriver delmålet man fokuserat på, vilken målgrupp man riktat sig till och förklaring av själva lösningen i sig med både text, bild och eventuell prototyp.

    Man skickar därefter in bidraget i god tid innan den 15 februari 24.00 som är sista dag att skicka in det för att fortsätta i tävlingen.

     Tävlingsvillkor & bedömningskriterIer

     Tävlimgsvillkor & bedömningskriterier - Bild på en liten fågel

     Tävlingsvillkor

     Det finns två åldersklasser i innovationstävlingen:

     • Grundskoleklass – Grundskoleklassen tävlar med maximalt ett bidrag.
     • Gymnasiegrupp – Gymnasieeleverna tävlar om grupper med maximalt sex stycken elever. (En gymansieklass kan skicka in flera tävlingsbidrag från flera grupper.) 

     Det är frivilligt att delta i InnoCarnival Skånes tävling. Anmälan görs automatiskt när tävlingsbidraget skickas in.
     Alla tävlingsbidrag ska skickas in senast den 15 februari kl 24.00.

     Tävla med er innovation

     Innovationen kan vara en produkt, en tjänst eller ett event/upplevelse och handla om att förbättra för samhället och dess individer lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Era svar kommer att bedömas enligt matrisen där 4 är det högsta betyg er innovation kan få och 1 det lägsta. 

     Jury & priser

     En jury och draknäste kommer att bedöma tävlingsbidragen. Juryn består av representanter från näringsliv, offentlig sektor och högskola. 

     De 169 globala delmålen

     Alla tävlingsbidrag ska koppla an till ett eller flera av de 169 delmålen i Agenda 2030.  

     Skicka in ert tävlingsbidrag

     Inlämning av tävlingsbidrag grundskola/gymnasie. Skicka ert bidrag via formuläret på hemsidan senast fredagen den 15 februari kl 24.00.