Finns framtiden energi i haven? – Koppling till styrdokuemnt

Upplägget kopplar till Lgr11 som beskriver att biologi, fysik och kemi ska ge redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling och undervisningen i matematik ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Upplägget kopplar även till Gy11 som beskriver att naturkunskap ska beröra frågor om hållbar utveckling med koppling till energi, klimat och ekosystempåverkan och ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Upplägget har ett miljöperspektiv med koppling till Lgr11 som beskriver att eleverna ska ges möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska även belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.