Frågor & Svar

Vad är InnoCarnival Skåne?

InnoCarnival Skåne är ett skolprojekt som riktar sig till barn och unga i alla Skånes kommuner. Genom att delta i projektet blir elever i åk 6-9 och gymnasiet mer insatta i De globala målen och utvecklar egna lösningar som svar på både globala och lokala utmaningar. I InnoCarnival Skåne är det fokus på de ungas visioner – men också deras konkreta lösningar.

InnoCarnival Skåne 2020 bygger vidare på det koncept som utvecklats vid tidigare arrangemang 2014, 2016 och 2018. Under hösten erbjuder vi innovativa lärprocesser och inspirationsseminarier för både lärare och elever som ger idéer och stöd i innovationsarbetet.

15-16 april 2020 avslutas projektet med en innovationskarneval i Malmö.

Att lära tillsammans med andra ger oss människor förmåga att ifrågasätta, se samband, reflektera, finna nya vägar, lösa problem, kommunicera och samarbeta. Att utveckla dessa färdigheter tidigt i livet kan göra unga människors liv rikare samtidigt som de förbereds för de krav som ställs på dagens arbetsmarknad.

Hur anmäler jag min klass?

Du anmäler din klass till InnoCarnival Skåne via ett anmälningsformulär som ligger öppen fr o m 14 mars.

Vad händer på innovationskarnevalen?

15-16 april 2020 ställer alla klasser ut sina innovationer i Malmö – plats meddelas senare.

Kan vem som helst besöka innovationskarnevalen?

Ja absolut, vi hälsar alla välkomna! Karnevalen kommer vara öppen och gratis för alla besökare.

Vad händer med innovationerna som ställs ut på innovationskarnevalen?

Självklart äger alla unga talanger de innovationer som de arbetar fram inom ramen för projektet. Innovationskarnevalen blir en slags marknadsplats där elever och studenter kan visa upp sina lösningar, några av dem kanske också vill testa att sälja dem på plats.

Vem står bakom InnoCarnival Skåne?

Projektet är ett regionalt samverkansprojekt mellan Malmö stad genom Pedagogisk Inspiration Malmö, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne och genomförs i nära samarbete med näringsliv, lärosäten, civilsamhälle och kulturliv i regionen. Ta gärna kontakt med oss om du ser möjligheter för din verksamhet att delta på något sätt.

Varför gör vi InnoCarnival Skåne?

Barn och unga har mycket att tillföra när det gäller utformningen av dagens och framtidens samhälle. I InnoCarnival Skåne vill vi synliggöra deras visioner, nya perspektiv och smarta lösningar. Det är både spännande och en självklarhet för oss att unga är delaktiga i samhällsutvecklingen och att deras kreativitet och engagemang tas tillvara.

Genom att delta i projektet blir barn och unga mer insatta i De globala målen och det finns en tydlig koppling mellan lärande och “verkliga” utmaningar. Barn och unga får i möjlighet att träna förmågor som rustar dem för livet efter skolan – för högre studier och arbete. Det handlar om förmågor att kommunicera och samproducera, att tänka kritiskt och lösa problem. Vill också stimuleras ungas kreativa förmåga – kreativa barn blir innovativa vuxna!

På lång sikt ser vi att InnoCarnival Skåne kan bidra till fler arbetstillfällen och att stärka regionens profil som ett starkt centrum för innovationer, helt i linje med Skånes satsning på att vara en av Europas mest innovativa regioner 2020. Projektet är också en viktig del i Malmö stads arbete för hållbar utveckling. Ge barn och unga möjlighet att presentera sina innovationer för en hållbar utveckling på en gemensam arena

Varför och hur samarbetar vi med Hongkong?

InnoCarnival Skåne är en del av det samarbetsavtal mellan Malmö stad och Hongkong som slöts i november 2011 – Hong Kong Malmö Sustainability Charter. Genom överenskommelsen förbinder städerna sig för att stödja varandra inom hållbar stadsutveckling och lära av varandra. En av de idéer som Malmö låtit sig inspireras av är den innovationskarneval som Hongkong arrangerat sedan 2005.

Vår förhoppning är att InnoCarnival Skåne på sikt leder till nya internationella utbyten och samarbeten.