Drömmarnas Hus – Koppling till styrdokument

Vår utomhuspedagogiska lärprocess är ämnesövergripande och globalmåls övergripande, vi har utgått ifrån vad vi vill skapa: minskade ojämlikheter och orättvisor i världen. ”ram Ja red ocl rätt\ sa Dessa övergripande punkter inom glo balmålen kommer vara utgångspunkten i vårt arbete. Under arbetets gång kommer eleverna undersöka de 17 globalmålen utifrån deras innovations vision men det kommer också att behöva fördjupa sitt arbete kring specifika delmål. Arbetet utgår från en framtidstro och en förändringsvilja med kvalitativa innovationer, vi vet inte i dag vilka innovationer som framtiden ger utrymme för därför behöver vi alla elevers engagemang och kreativitet. Här finns en plats/utmaning för alla och ett livslångt lärande. Vi utgår från det engagerande lokala, för att visa på nödvändigheten i innovationer som gynnar och stimulerar Skånes olika ortskulturer. Varje samhälle och dess närmiljö behöver framtidstro, livskraft och tillväxt, just därför behövs lokalt förankrade innovationer och en tro på att vi om vi börjar i det lokala kan vår innovation ge ringar på vattnet. Kan jag förändra den kontext jag befinner mig i så växer tron på att jag/ vi kan förändra vår omvärld. Den utomhuspedagogiska innovationsprocessen kommer att behöva ämnesövergripande arbete:

Till exempel;

  1. Skolans värdegrund och uppdrag (s.7-11)
  2. Övergripande mål och riktlinjer (s. 12-19)

Hem- och Konsumentkunskap                                                           (s. 42-44)
3:3 och syfte
Åk 6 och 7
Konsumtion och ekonomi
Miljö och livsstil

Biologi                                                                                                  (s. 111-115)
3:9 och syfte
Åk 6 och 7
Natur och samhälle
Kropp och hälsa
Biologin och världsbilden
Biologins metoder och arbetssätt

Kemi                                                                                                    (s. 144-148)
3:11 och syfte
Åk. 6 och 7
Kemin i vardagen och samhället
Kemin och världsbilden

Geografi                                                                                               (s. 159-163)
3:12 och syfte
Åk. 6 och 7
Livsmiljöer
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Samhällskunskap                                                                                (s. 199-204)
3:15 och syfte
Åk. 6 och 7
Individer och gemenskaper
Information och kommunikation
Rättigheter och rättsskipning
Samhällsresurser och fördelning
Beslutsfattande och politiska idéer

Svenska                                                                                               (s. 222-227)
3:17 och syfte
Åk. 6 – 7
Läsa och skriva
Tala, lyssna och framställa
Berättande texter och sakprosatexter
Informationssökning och källkritik

Bild                                                                                                       (s. 20-22)
3:1 och syfte
Åk. 6 – 7
Bildframställning
Bildanalys

 

Kopplingar till Skånes regionala utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030”

Utifrån Region Skånes fem ställningstaganden, inom ramen för ”Det öppna Skåne 2030, ser vi att vår process med elever och lärare berör flera delar som exempel kan nämnas följande; Tittar vi
på att ”Skåne ska erbjuda framtidstro och kvalitet” så berör detta vår lärprocess i allra högsta grad då alla barn ska må bra och utvecklas i sin fulla potential, vidare säger man att barn ska ges inflytande över samhället och sin vardag samt känna tillit till andra människor. Under delmålen
”stärka möjligheten till livslångt lärande” samt delmålet ”stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften” är mål som vår lärande process ger eleverna. Vi bidrar också i processen till att ”dra nytta av kulturen som utvecklingsfaktor”. Under målet ”Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor” finns delmålet ”öka Skånes innovativa förmåga” här har vi en tydlig koppling till att klasserna ska ta fram och presentera sin egen innovation. Att ”Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster” ser vi viktiga delmål som till exempel ”säkerställa att alla barn har tillgång till en bra skolgång”, där man bland annat tar upp om att skolan behöver skapa nya miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Här lyfter man också upp vikten av att utveckla regionala plattformar för att främja kompetensutbyte och samarbete mellan skolor och över kommungränser, vilket vi tydligt gör i vår lärandeprocess och inte minst vid själva finalen, lnnoCarnival Skåne 2020.