Cool Minds – Koppling till styrdokument

Lärprocessernas koppling till Lgr11 och Gy11

Cool Minds kommer att erbjuda 2 olika lärprocesser som fokuserar på två olika vetenskapliga/tekniska områden: IT/Programmering och Teknik/Robotik. Både lärprocesser knyts an till undervisningsmål inom teknik och matematik samt läroplanen i sin helhet. Genom våra lärprocesser får barnen lära sig mer om tekniska och digitala plattformar, begrepp och användningsområden. De får lära sig hur plattformarna kan användas i vardagslivet och i samhället i stort både lokalt, nationellt och på ett globalt plan. Vårt projekt främjar elevernas förmåga att tänka logiskt och systematiskt och använda kunskap för att förbättra andras livskvalitet. Barnen får lära sig att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt. Indirekt får barnen utvecklas i digitalt kunskapssökande och informationsbearbetning, källkritik och att formulera självständiga ståndpunkter baserat på etiska värderingar. När vi går igenom de globala målen får eleverna lära sig mer om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, och andra globala problem. Vi vill också involvera eleverna i frågan om utbildning och bidra till naturligt engagemang.

Programmering
I den digitala lärprocessen får eleverna lära sig att använda matematiskt tänkande i praktiken. Digitala lösningar kan vara väldigt kraftfulla, lättillgängliga och globala. Processen från att identifiera ett problem till att bygga en digital lösning är en mycket pedagogisk process. Programmering är numera en del av läroplanen. Både under undervisningsmålen för matematik och teknik finns krav på eleven att utveckla förståelse för programmeringens användningsområden och olika programmeringsmiljöer. Samtidigt finns en begränsad erfarenhet av programmering i klassrummen och begränsade möjligheter för lärare att hinna kompetensutvecklas. Hos Cool Minds är situationen annorlunda då programmering har varit en stor del av vårt erbjudande för skolor och privatpersoner sedan start. Av våra 6 fastanställda är 5 färdigutbildade inom programmering av olika slag. Vi hoppas på att kunna förmedla vår interna kompetens till fler lärare och elever så att kunskapsnivån i Skånes klassrum höjs efter vårt bidrag till Innocarnival 2019.

Teknik
Medans programmering ännu har en biroll i läroplanen är teknik ett ämne för sig med många kunskapsmål som utvecklats under flera upplagor.
Vår lärprocess i teknik ger eleverna kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla mänskliga behov med hjälp av teknik. Eleverna får utveckla en förståelse för användningen av tekniska lösningar och vilken betydelse dessa har för människan, samhället och miljön. Vår lärprocess ger förutsättningar till att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Vårt hands-on perspektiv hjälper barnen att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till samhället.

Skåne 2030

“Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, bli en stark hållbar tillväxtmotor, dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur, utveckla morgondagens välfärdstjänster samt bli globalt attraktivt.”​ [Det öppna Skåne 2030] Genom att arbeta med alla globala mål kommer våra olika lärprocesser med olika klasser beröra en bred variation av olika samhällsproblem och lösningar. Av tidigare erfarenhet berör klassernas innovation flera globala mål samtidigt, vilket är något vi uppmanar till.

➔ Vi vill uppmana barnen att tro på framtiden, genom att ge dem verktygen att förändra den och visa att de har makt att påverka den till det bättre. Vår metodik baseras på entreprenöriellt lärande som är viktigt för barnens utvecklande av självförtroende inför skapande och lärande.
➔ Vi vill uppmana fler barn och unga att välja en framtida utbildning och karriär inom IT, teknik och vetenskap. Detta är vitalt för att Skåne, och resten av Sverige, ska fortsätta vara konkurrenskraftigt. Sverige kommer till 2020 sakna 70.000 personer med en utbildning inom IT och vi ser det som en viktig uppgift att bidra till att minska den bristen. Detta gör vi genom att inspirera barnen tidigt. Genom projektet vill vi även visa barnen hur entreprenörskap och innovation ger upphov till nya arbetstillfällen.
➔ Flera av de globala målen kretsar kring hållbarhet varav vissa punkter berör specifikt urbana miljöer samt landsbygd. När vi går igenom de globala målen tas naturligtvis även dessa punkter upp, och hjälper barnen utveckla förståelse för hur vi kan leva hållbart både i och utanför städer.
➔ När vi arbetar med de globala målen samt använder befintliga innovationer som exempel tar vi inspiration både lokalt och globalt. Det kan vara viktigt för barnen att kunna relatera till problemen och känna närhet för att utveckla inre motivation och genuint intresse. Samtidigt är det också värdefullt för barnen att se hur våra problem hör ihop med problem i andra delar av världen, och förstå både vilka likheter och skillnader som finns.
➔ Alla innovationer som skapas hos Cool Minds via Innocarnival på ett eller ett annat sätt kopplat till morgondagens välfärdstjänster. Oavsett om klassens innovation tar sig an problem inom utbildning, miljö, jämlikhet eller fattigdom så är målet alltid att hjälpa andra människor genom att tillsätta en ny tjänst, produkt eller idé i världen. Även innovationerna som inte har människor som primär målgrupp, har människor som sekundär målgrupp. Vi kommer i projektet att visa för eleverna hur miljö, människa och samhälle alltid hänger ihop och påverkar varandra.

 

Genusarbete

Kvinnliga studenter är mer benägna att välja akademiska discipliner där de uppfattar möjligheten att hjälpa andra människor. På samma spår har ett flertal studier visat att den största prediktorn av flickors intresse i programmering och teknologi är i vilken utsträckning de ser värden i fältet. För att få fler flickor att intressera sig av och välja en karriär inom programmering eller teknologi behöver omgivningen bli bättre på att kommunicera de mjuka värden som redan finns. I vår lärprocess kommer de globala målen att följa med som en röd tråd genom all teori och innovationsbygge. Detta ser vi som den viktigaste punkten att tänka på gällande att säkerställa att flickorna får lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen och innovationsprocessen. Vidare baserar vi vårt genusarbete även på följande punkter.

● Representation både internt och externt. Det är viktigt att flickor som söker sig till oss kan känna igen sig genom våra aktiviteterledare, vår marknadsföring, våra kursexempel och källor, m.m.
● Intern utbildning, diskussion och utvärdering både skriftligt och muntligt, med målet att utveckla förståelse och praktiska verktyg för att både locka fler flickor, och vidare säkerställa att de känna sig trygga och inkluderade hos oss.
● En handlingsplan kring könsneutralt språk och bemötande.