bakgrund

Genom hela utbildningssystemet, från förskola till och med högskola, framhålls kreativitet och entreprenörskap som nyckelkompetenser. Samtidigt betonas hållbar utveckling som ett övergripande perspektiv i all utbildning. InnoCarnival är en skolutvecklingsinsats som ger pedagoger en möjlighet att utveckla och sätta dessa förmågor och perspektiv i ett sammanhang.   

 

InnoCarnival engagerade 2021-2022 cirka 2500 barn och unga från förskolor och skolor i Malmö i arbetet med Agenda 2030 och barnkonventionen. Syftet med InnoCarnival är att låta barn och elever lära om hållbar utveckling tillsammans med aktörer utanför förskolan/skolan och få möjlighet att presentera idéer och lösningar på såväl lokala som globala utmaningar. Elever i grundskolan och gymnasiet berättar i intervjuer och samtal att InnoCarnival har bidragit till ökad studiemotivation och att arbetet känts viktigt, på riktigt. Pedagoger i förskolan framhåller även det viktiga med att det är på riktigt och att de yngsta barnen, genom InnoCarnival, har fått göra sina röster hörda. Den mest påtagliga effekten av utbildningsinsatserna (lärprocesserna) för barnen i förskolan är ökat språkande då arbetet med innovationer, odlingar eller idéer om framtidens boende har gjort att barnen har fått lära sig nya ord och begrepp för att kunna delta, skapa och uttrycka sin mening. 

  

Kommande omgång pågår under läsåret 2023-204. Pedagoger, barn och elever deltar i lärprocesser som arrangeras av olika aktörer. Syftet är att öka lusten att lära samt kunskapen om hållbarhet, innovation och entreprenöriellt förhållningssätt. Samtidigt tränar de sin kompetens och förmåga att tänka kritiskt och lösa problem, arbeta kollaborativt, kommunicera samt att arbeta kreativt. Pedagoger utbildas och får verktyg för att driva inkluderande och strukturerade innovationsprocesser.   

Barnen/eleverna ska utveckla innovationer som presenteras på en avslutande karneval under maj 2024.