bakgrund

 

Malmö stad vässar hela tiden förmågan att omsätta Agenda 2030 i det lokala utvecklingsarbetet. Arbetet för hållbar utveckling och de globala målen är en ledstjärna för alla verksamheter.  

Sedan Agenda 2030 antogs i FN:s generalförsamling 2015 har en rad politiska beslut i Malmö stad stärkt stadens ambitioner i det övergripande hållbarhetsarbetet. Att bidra till en hållbar utveckling är en gemensam angelägenhet för oss alla och vi behöver samverka för att uppnå verkliga resultat.  

Genom hela utbildningssystemet, från förskola till och med högskola, framhålls kreativitet och entreprenörskap som nyckelkompetenser. Samtidigt betonas hållbar utveckling som ett övergripande perspektiv i all utbildning. InnoCarnival är ett skolutvecklingsprojekt som ger pedagoger en möjlighet att utveckla och sätta dessa förmågor och perspektiv i ett sammanhang. 

Projektet riktar sig till barn och unga i Malmö. Genom att delta i InnoCarnival blir barn i förskolan och elever i grundskola och gymnasiet insatta i Agenda 2030 och utvecklar egna lösningar som svar på globala och regionala utmaningar. Syftet med projektet är att stimulera barns och ungas kreativitet, väcka intresse för hållbarhetsfrågor och i längden främja den skånska arbetsmarknaden. 

Projektet pågår under ett läsår (21/22) då pedagoger, barn och elever deltar i lärprocesser som arrangeras av olika aktörer. Där lär de sig mer om hållbarhet, innovation och entreprenörskap. Samtidigt tränar de sin digitala kompetens och förmåga att tänka kritiskt och lösa problem, arbeta kollaborativt, kommunicera samt att arbeta kreativt. Pedagoger utbildas och får verktyg för att driva inkluderande och strukturerade innovationsprocesser. 

Parallellt utvecklar eleverna innovationer för att lösa den utmaning som de valt att fokusera på. Projektet avslutas med ett offentligt evenemang, digitalt eller fysiskt, då förskolegrupper och skolklasser ställer ut sina innovationer. Evenemanget är öppet och gratis för alla besökare. 

Malmö Stad är huvudarrangör även den här projektomgången. Flera förvaltningar har varit med och utvecklat konceptet för lärande om hållbar utveckling och kreativt arbete i skolan, ett upplägg som ligger helt i linje med skolans nya styrdokument. Grundskoleförvaltningen har samordnat aktiviteter genom Fastighets- och gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret, Stadshuset, Fritidsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen och Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen. 

InnoCarnival har genomförts fyra gånger sedan 2014. Region Skåne har tidigare omgångar delfinansierat projektet som då har riktat sig till unga i hela regionen (InnoCarnival Skåne). 

.