Innovationsguide

Introduktion

Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar på de hållbarhetsutmaningar som finns idag – globalt och lokalt. Metoden bygger på Design-Thinking-Model.

Genom att använda Innovationsguiden kommer eleverna få identifiera verkliga behov, arbeta i en kreativ och engagerande process och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar.
Processen gör det lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem. 

Ringa in

– Ringa in utmaningsområde och förstå för vem ni utvecklar

De globala målen sätter upp ambitiösa mål för hela mänskligheten inför 2030. De 17 målen och de 169 delmålen täcker in alla aspekter av mänskligt liv och ger otroligt många möjligheter att tänka kring tänkbara förbättringar.

Ert första jobb blir att ringa in ett område där ni vill åstadkomma en förändring. Förändringen kan innebära en förbättring i närmiljön såväl som globalt. Ni kan också välja att arbeta kring ett redan formulerat uppdrag i vår case-bank.

I korthet: 

  • Välj ett eller flera globala mål och/eller delmål att arbeta med.
  • Välj en specifik utmaning som ni vill fokusera på.
   Utgå från ett behov eller problem, inte en lösning.
  • Få in ett framåtdriv i frågan, till exempel ”förbättra”, inkludera”, skapa bästa”, öka” eller ”minska”.

  • Ringa in vem eller vilka som berörs av utmaningen.

 

  Verktyg och reflektionsfrågor

  Metodmallar och övningar

  Länkar

  Summering och reflektion

  En viktig del i innovationsprocessen är att reflektera kring sitt lärande.
  Varje steg i processen bör avslutas med en reflektion och sammanfattning, samt en förberedelse inför nästa steg.

  Här har du som lärare en betraktande roll och ger konstruktiv feedback till eleverna. Det är elevernas idéer och process som är i centrum.

  Reflektionsfrågor

  • Har vi koll på för vem det här är ett problem för och vem mer som berörs av utmaningen? (Målgrupperna)
  •  Har vi en förståelse för om vi arbetar med ’’rätt’’ problem?
  •  Utgår vår utmaning från mänskliga behov eller innehåller den en lösning?
  •  Är vår utmaning tillräckligt bred för att släppa in nya möjligheter?

  Case-bank

  undersöka

  – Lär känna er målgrupps behov, drivkrafter och upplevelser

  I det här steget är det dags att undersöka de som berörs av er utmaning. Skaffa mycket material om målgruppen – vad de tycker och upplever – så att ni i nästa steg kan välja vilken eller vilka idéer som kan lösa utmaningen på bästa sätt.

  Ibland är denna målgrupp otroligt konkret och lättillgänglig men ibland kan målgruppen vara svår att komma i kontakt med. Om er utmaning exempelvis handlar om att bekämpa klimatförändringarna så är ju målgruppen ganska mycket alla levande varelser på planeten.

  Helt oavsett är det dock nyttigt att försöka göra sig en bild av målgruppen och deras behov. Ju mer ni förstår av målgruppen – och ju mer insikt ni får om deras problem – ju större är chansen att er idé och lösning faktiskt kommer att uppskattas och fungera.

  I korthet:

  • Att undersöka er målgrupp och förstå vad de faktiskt behöver hjälper er att formulera en bra idéer till lösningar.

  • Planera hur ni kan ta reda på mer om er målgrupp och vilken metod som passar bäst. 

  • Försök att förstå deras behov så tydligt som möjligt. Det bästa är givetvis att komma i direkt kontakt med målgruppen.

  • Dokumentera noggrant så att ni sedan har något att stå på när ni börja fundera på idéer till lösningar.

  Verktyg och reflektionsfrågor

  Metodmallar och övningar

  Länkar

  Summering och reflektion

  En viktig del i innovationsprocessen är att reflektera kring sitt lärande.

  Varje steg i processen bör avslutas med en reflektion och sammanfattning, samt en förberedelse inför nästa steg.

  Här har du som lärare en betraktande roll och ger konstruktiv feedback till eleverna.
  Det är elevernas idéer och process som är i centrum.

  Reflektionsfrågor

   • Har vi förstått målgruppen på ett bra sätt?

   • Har vi hittat gemensamma mönster och teman i informationen?  

   • Har vi identifierat några tydliga utvecklingsområden att ta vidare till nästa steg?

  Fokusera

  När ni går in i det här steget kommer ni ha mycket kunskap om er målgrupp. Ni har nu en bra bild av hur de upplever utmaningen ni vill arbeta med. Ni behöver nu gå tillbaka till er utmaningsfråga som ni ringade in i steget ”Ringa in” och undersöka om den behöver förtydligas efter att ni har undersökt er målgrupp. 

  Vad vill ni arbeta vidare med och varför? Utmaningsfrågan behöver bli tillräckligt smal och fokuserad så att ni kan påbörja nästa steg med att ta fram idéer till lösningar.

  Ta hjälp av insikterna ni redan fått fram. På så sätt kan ni känna trygghet i att era framtida beslut utgår från kunskaper som ni lärt er och inte gissningar.

  I korthet:

  • Stanna upp och fundera på om ni är på rätt väg.
  • Fundera på om ni behöver justera er utmaning/inriktning baserat på vad ni nu vet om målgruppen. (Gå tillbaka till er ”Definiera er utmaning”)
  • Formulera en ny, än mer avgränsad utmaning att gå vidare med.

  Verktyg och metodmallar

   

  Summering och reflektion

  En viktig del i innovationsprocessen är att reflektera kring sitt lärande.

  Varje steg i processen bör avslutas med en reflektion och sammanfattning, samt en förberedelse inför nästa steg.

  Här har du som lärare en betraktande roll och ger konstruktiv feedback till eleverna.
  Det är elevernas idéer och process som är i centrum.

  Reflektionsfrågor

   • Fokuserar vi på rätt utvecklingsområde utifrån målgruppens perspektiv?

   • Känner vi en trygghet i att vårt utvecklingsområde har stor betydelse för målgruppen? Har vi fått insikter från vår målgrupp som styrker det?

   • Känner ni inom gruppen/klassen att det är tydligt vad vi kommer att arbeta vidare med och varför?

   

  Ta fram idéer

  – Kom på lösningar till era utmaningar

  I det här steget i innovationsprocessen har ni nu en bra bild av den utmaning och målgrupp ni vill arbeta med. Nu gäller det att ta fram många idéer och lösningsförslag till era utmaningar och tänka brett.

  Skapa ett kreativt och tillåtande klimat

  Ett viktigt steg är att skapa en atmosfär som är tillåtande och uppmuntrar kreativa idéer. Låt det vara högt i tak och behandla samtliga idéer med respekt. Här kommer kvantitet (mängd) före kvalitet.   

  Goda förhållningssätt:

  • Det finns inget rätt eller fel
  • Bygg på varandras idéer
  • Säg ’’Ja, och…’’
  • Låt alla komma till tals
  • Tillåt vilda, innovativa idéer

  I korthet:

  • Ta fram så många lösningar och idéer som möjligt för att lösa er utmaning.
  • Frigör kreativiteten genom att skapa ett tillåtande klimat och utmana er själva genom att se på saker ur många perspektiv.
  • Synliggör alla era idéer. Välj ut och prioritera vilken/vilka ni vill gå vidare med utifrån de kriterier ni sätter upp.

   

  Verktyg och metodmallar

  Metodmallar och övningar

  Länkar

  Summering och reflektion

  En viktig del i innovationsprocessen är att reflektera kring sitt lärande.

  Varje steg i processen bör avslutas med en reflektion och sammanfattning, samt en förberedelse inför nästa steg.

  Här har du som lärare en betraktande roll och ger konstruktiv feedback till eleverna.
  Det är elevernas idéer och process som är i centrum.

  Reflektionsfrågor

  • Känns det som om vi vågade ta ut svängarna under idégenereringen?
  • Fick vi fram tillräckligt många idéer att bygga vidare på?
  • Löser de idéer vi har valt att gå vidare med, relevanta problem för vår målgrupp? 

  Testa idéer

  I det här steget beskrivs hur era idéer kan testas, utvärderas och utvecklas vidare genom att snabbt ta fram enkla prototyper. En prototyp kan vara allt som tar sig fysisk form, till exempel en vägg av post-it-lappar, ett rollspel, en legomodell, en bildserie eller en film.

  Samla in feedback och gör ändringar
  Nu behöver ni få återkoppling på era prototyper. Fundera på vilka personer från målgruppen som kan ge värdefull återkoppling. Har ni inte möjlighet att testa prototyperna på målgruppen, fundera på vilka andra personer i er närhet som kan ge feedback. 

  Glöm in att dokumentera vad testpersonerna har att säga. Be de gärna att komma med förslag på förbättringar. 

  I korthet:

  • Skapa en prototyp på er idé eller lösning. Gärna något som kan testas av målgruppen och/eller andra testpersoner.
  • Låt testpersoner titta på prototypen. Lyssna på och dokumentera deras återkoppling.
  • Gör ändring i prototypen med utgångspunkt från den återkoppling ni får.

  Verktyg och mallar

  Metodmallar och övningar

  Länkar

  Summering och reflektion

  En viktig del i innovationsprocessen är att reflektera kring sitt lärande.

  Varje steg i processen bör avslutas med en reflektion och sammanfattning, samt en förberedelse inför nästa steg.

  Här har du som lärare en betraktande roll och ger konstruktiv feedback till eleverna.
  Det är elevernas idéer och process som är i centrum.

  Reflektionsfrågor

  • Har vi testat idén på målgruppen eller andra personer som kan ge värdefull återkoppling?

  • Har vi dokumenterat testresultaten och förbättrat vår lösning? 

  • Känns det som om vår idé löser den/de utmaningar vi tänkte att den skulle lösa?

   

  Förverkliga

  – Från vision till verklighet

  Nu har ni förhoppningsvis ett lösningsförslag som ni bedömer kommer skapa en klar förbättring för målgruppen. I det här steget får ni tips om hur ni kan ta er lösning från idé till något som kommer användas och förhoppningsvis hjälpa till att skapa en bättre värld.

  Er idé eller lösning kommer förhoppningsvis innebära många fördelar och vinster jämfört med tidigare tillvägagångssätt, men det kan ju också innebära förändringar för många människor. Tänk igenom hur ni ska kommunicerar detta till de olika målgrupperna som påverkas, på ett bra sätt. I er kommunikation är det bra att även här berätta om varför förändringen görs.

  I korthet:

  • Träna på att presentera er lösning. Om ni vill tävla med ert bidrag är det bra om ni kikar på tävlingskriterierna nedan.

  Verktyg och mallar

  Metodmallar och övningar

  Länkar

   

  Summering och reflektion

  En viktig del i det innovationsprocessen är att reflektera kring sitt lärande.

  Varje steg i processen bör avslutas med en reflektion och sammanfattning, samt en förberedelse inför nästa steg.

  Här har du som lärare en betraktande roll och ger konstruktiv feedback till eleverna.
  Det är elevernas idéer och process som är i centrum.

  Reflektionsfrågor

  • Kan vi kommunicera lösningen på ett engagerande sätt?

  • Kan vi presentera lösningen på ett tydligt sätt så att även personer som inte är insatta i utmaningen förstår?

  Tävlingsvillkor & bedömningskriterer

  Tävlingsvillkor

  Det finns två åldersklasser i innovationstävlingen:

  • Grundskoleklass – Grundskoleklassen tävlar med maximalt ett bidrag.
  • Gymnasiegrupp – Gymnasieeleverna tävlar om grupper med maximalt sex stycken elever. Gymnasieklassen kan skicka in maximalt ett bidrag.

  Det är frivilligt att delta i InnoCarnival Skånes tävling. Anmälan görs automatiskt när tävlingsbidraget skickas in.
  Alla tävlingsbidrag ska skickas in senast den 16 februari kl 24.00.

  Tävlingskategorier

  Det finns två olika tävlingskategorier. Vilka tävlingskategorier, en eller båda, ni vill delta i bestämmer ni själva.

  • Innovation 
  • Arbetsprocess

  Innovation

  Innovationen kan vara en produkt, en tjänst eller ett event/upplevelse och handla om att förbättra för samhället och dess individer lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Era svar kommer att bedömas enligt matrisen där 4 är det högsta betyg er innovation kan få och 1 det lägsta.

  Arbetsprocess

  För tävlingsbidraget arbetsprocess är vi intresserade av den förändring som skett under projektet. Pedagogerna beskriver och bedömer hur utvecklingen, lärandet, har sett ut för sin klass.Till sin hjälp finns ett antal frågor och en bedömningsmatris kopplad till frågorna.

  Jury & priser

  En jury kommer att bedöma tävlingsbidragen. Juryn består av representanter frånXXXXX. Priserna blir klara senare i höst.